کانون فرهنگی آموزش(قلم چی) به عنوان ناشر اول كشور در سال هاي اخير سالانه صدها عنوان كتاب منتشر كرده‌است. كتاب‌هاي كه همواره مورد توجه جدي داوطلبان كنكور بوده‌است. هر گروه‌از اين كتاب‌ها در يك يا چند مرحله‌از مراحل پنج گانه مطالعه به كار مي‌آيند.

1-     مرحله‌ادراك:

اولين مرحله مطالعه در كانون، مرحله‌ادراك است. در اين مرحله شما مفهوم‌ها و مطالب را مي‌آموزيد. كتاب‌هاي كانون كه به‌اين مرحله مربوط مي‌شوند با جلدهايي به رنگ سبز چاپ شده‌اند. كتاب‌هاي سبز دو نوع هستند كتاب‌هاي آموزشي و آموزش نكته‌ها و روش‌ها.

2- مرحله تثبيت:

دومين مرحله مطالعه در كانون مرحله تثبيت است. يعني تمرين و حل مسائل تشريحي. ضروري است كه مطالبي را كه‌ااموخته‌ايد با تمرين مسائل تشريحي در ذهن خود تثبيت كنيد. منبع‌هاي مناسب براي اين كار، مسائل امتحاني سال‌هاي گذشته‌است كه در كتاب‌هاي دوسالانه‌امده‌اند. در اين كتاب‌ها سوالات به ترتيب تكرار در امتحان هاي سراسري كشور اولويت بندي شده‌اند.

 3- مرحله تسلط :

مرحله تسلط ، پاسخ دادن به تست‌هاي كنكور‌هاي سراسري و آزاد سال‌هاي گذشته‌است كه در كتاب‌هاي آبي جمع‌آوري شده و بر اساس موضوع‌ها طبقه‌بندي شده‌اند.

در اين مرحله كتاب‌هاي بنفش (استعدادهاي درخشان) را به داوطلبان قوي تر توصيه مي‌كنيم كه معدلشان بالاتر از 17 است.

 4-مرحله‌ارزيابي:

  چهارمین مرحله ارزيابي است. شما با حضور در آزمون‌هاي كانون اين مرحله را مي‌گذرانيد.

 5-     مرحله جمع‌بندي:

پنجمين مرحله و آخرين مرحله‌ي مطالعه در كانون، مرحله جمع‌بندي است كه‌از مهمترين و حساسترين مرحله‌هاي مطالعه‌است. بدون طي كردن اين مرحله، بسياري از آن چه كه‌ااموخته‌ايد و بخش مهمي‌آز توانايي ذهن شما در جلسه‌ي كنكور به منصه عمل و ظهور نمي‌رسد.

مطالعه كتاب‌هاي زرد و پاسخ‌گويي به سوال‌هاي كنكورهاي گذشته به صورت مجموعه‌اي كه روش آن را بعداً آموزش مي‌بينيد) براي‌ همه داوطلبان ضروري است. مطالعه‌اين  كتاب‌ها به دو ماه قبل از كنكور اختصاص دارد.

كتاب هاي آبي و بنفش:

در كتاب هاي آبي تست هاي  كنكور سال هاي گذشته ي آزمون سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي به ترتيب فصول طبقه بندي شده اند. با تمرين اين تست ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته هاي خود آگاهي مي يابد و بر موضوع درسي به تدريج تسلط مي يابد. يكي از هدف هاي ما در طراحي مسير مطالعاتي داوطلبان اين است كه آن ها متوجه شوند در چه عمق و حدي بايد مطالب را بياموزند و اين را بدانند كه مسئولان نظام آموزشي از آنان چه مي خواهند. خوب است داوطلب خود تشخيص دهد كه مطالعه ي چه مطالبي براي او ضروري است و اگر به هدف آموزشي دست يافت خود از آن آگاه شود و در ابهام و نگراني دائمي به سر نبرد.

در كتاب هاي بنفش مدرسين مراكز استعدادهاي درخشان تست ها و سئوالاتي را براي فصول مختلف تدوين نموده اند. تمرين اين كتاب ها را پس از كتاب هاي آبي توصيه مي كنيم. مخاطبان اين كتاب ها، داوطلباني هستند كه از سطح آموزشي متوسط به بالا بر خوردارند.

كتاب هاي سبز:

كتاب هاي سبز به تشريح نكات مبهم كتاب ها و معرفي نكته ها و روشهاي هر درس مي پردازند.

در مجموعه كتاب هاي سبز، شما ممكن است در يك درس، چند كتاب مختلف را مشاهده نماييد، اين موضوع تصادفي نيست. در واقع اين امكان را براي مولفين مختلف فراهم نموده ايم تا كتاب هاي آموزشي خود را به داوطلبان عرضه كنند و داوطلبان، براي مثال از بين دو يا سه كتاب آموزشي فيزيك يكي را كه براي خودشان مناسب تر تشخيص مي دهند، انتخاب كنند، انتخاب يك نفر از ميان چند نفر مولف و استاد صاحب نظر و صاحب سبك، كاري دشوار و غير ضروري است. در ميان كتاب هاي سبز به دنبال بهترين نباشيد، به اين فكر كنيد كه سليقه ي آموزشي  شما با كدام مولف سازگارتر است.

 

در ميان كتاب هاي سبز، كتاب هايي به عنوان «نكته ها و روش ها» منتشر شده اند. سبك كار در اين مجموعه كتاب ها به اين ترتيب اس كه پس از طرح هر مطلب كوتاه آموزشي و هر نكته يا هر روش درسي، مثالي از ميان تست هاي كنكور يا تاليفي كه به آ» موضوع ارتباط داشته اند ذكر شده است، به اين ترتيب داوطلب مطمئن است كه تمام نكاتي كه مطالعه مي كند براي هدف آموزشي او كه كنكور است كاربرد دارد. ضمن اين كه تمام مطالب مربوط به يك زير موضوع در يك يا دو صفحه ارائه شده كه جهت گيري ذهني مخاطب كمك زيادي مي كند.

طراحي جديد كتاب‌هاي سبز

آموزش نكته‌ها و روش ها

در طراحي جديد كتاب‌هاي سبز با استفاده‌ از تجربيات گرانبهاي 11 ساله‌ انتشارات كانون چهار مرحله مطالعاتي در مورد هر زير موضوع به طور متوالي طي مي‌شود. يعني خواننده‌ابتدا مطلب را مي‌آموزد و سپس با چند تمرين تشريحي و تستي و سپس يك آزمونك مراحل ادراك، تثبيت، تسلط و ارزيابي را در مورد آن زير موضوع به طور پيوسته طي مي‌كند.

كتاب هاي قهوه اي:

اين كتابها مخصوص داوطلبان گروههاي هنرستان و كارداني به كارشناسي بوده و بر حسب مورد ، محتويات آنها مشابه كتابهاي آبي ، زرد و يا تلفيقي از اين كتابهاست.

كتاب هاي دوسالانه:

كانون فرهنگي آموزش جهت استانداردسازي و همگون كردن تمرين در كلاس‌هايي كه آموزش دروس مطرح است و با هدف دست‌يابي به سطح دانش عمومي كشور و نيز پيوند با دانش آموزان سراسر كشور دست به ابتكاري جديد زده و كتاب‌هاي دوسالانه را منتشر نموده است.

سوال‌هاي اين كتاب‌ها از سراسر كشور جمع آوري شده و در دو بخش «با پاسخ تشريحي» و «بدون پاسخ تشريحي» تدوين شده‌اند.

دانش‌آموزان با مطالعه اين كتابها به راحتي مي‌توانند ، درس‌هاي مورد نظر خود را مرور نموده و در ضمن آمادگي براي امتحانات ، پايه‌ي درسي خود را تقويت نمايند.

مكانيزم طراحي كتابهاي دوسالانه :

گام اول:

-         تفكيك و طبقه بندي سئوالات

-    تهيه نمودار درختي مربوط به هر درس شامل موضوع و زير موضوع ها، تفكيك و طبقه بندي زير موضوع ها

-    به دست آوردن فراواني سئوال ها به همراه زير موضوع آنها

گام دوم:

-         مشخص كردن تعداد سئوالات براي هر زير موضوع

-    گزينش سئوالات توسط دبيران با رعايت آهنگ آموزش همچون كتاب درسي

-    مرتب كردن سئوالات در دو گروه با پاسخ تشريحي و بدون پاسخ تشريحي

-   اعمال ساختار و صفحه آرايي مصوب

 ارسال در تاريخ دوشنبه ۴ بهمن۱۳۸۹ توسط حسین زندی نیا

ابزار رایگان وبلاگ